Senterrådet

Senterrådets mandat

 

''For å sikre tilstrekkelig brukermedvirkning og faglige innspill for de enkelte sentrene, skal disse etablere egne senterråd i tillegg til den felles faglige referansegruppen. Referater fra slike senterråd sendes den sentrale ledelsen for de nasjonale kompetansetjenestene som legger disse fram for felles faglig referansegruppe.”

                                         Fra mandat for NKSDs faglige referansegruppe

 Senterrådets mandat fra 17.11.2016 som PDF-dokument

Senterrådets medlemmer

Vedtatt rammeverk for senterråd i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) er benyttet som utgangspunkt for senterets mandat.

Ansvar

Leder av kompetansesentret er ansvarlig for at det utarbeides mandat for senterrådet. Brukernes representanter kan uttale seg om mandatet gjennom brukersamlingen, ansatte kan uttale seg om mandatet gjennom tillitsmannsapparatet og relevante fagmiljø kan uttale seg gjennom linjen i eget helseforetak. Endelig mandat skal godkjennes av NKSDs leder.

Senterrådets oppgaver

Senterrådet er et rådgivende organ for ledelsen av kompetansesenteret. Senterrådet skal ha innsyn i og uttale seg om senterets strategiske dokumenter, slik som virksomhetsplan, årsrapport, budsjett, regnskap og andre relevante dokumenter. Senterrådet kan komme med innspill til fagsammensetningen ved kompetansesenteret. Senterrådets oppgaver er:

 • Være et aktivt rådgivende organ for ledelsen av kompetansesenteret med fokus på strategi, måloppnåelse og kvaliteten på senterets tjenester og produkter.

 • Bidra til videreutvikling og styrking av dialog og samarbeid mellom senteret, brukerne og eksterne fagmiljøer.

 • Tilse at senterets tjenester er likeverdige og like tilgjengelige for alle brukerne.

 • Støtte opp under formålet med samorganiseringen av kompetansesentrene under NKSD.

 • Bidra til at senteret arbeider i henhold til overordnede oppgaver og rammer for nasjonale tjenester:
  • Bygge opp og formidle kompetanse

  • Overvåke og formidle behandlingsresultater

  • Delta i forskning og etablering av forskernettverk

  • Bidra i relevant undervisning

  • Sørge for veiledning, kunnskap og kompetansespredning til helse og omsorgstjenesten, andre tjenesteytere og brukere

  • Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester

  • Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis

Saker knyttet til enkeltbrukere eller enkeltansatte skal ikke omhandles av senterrådet.

Senterrådsmøter

Senterrådet har normalt 3 møter per år og følger et årshjul med utgangspunkt i senterrådets faste oppgaver knyttet til brukersamling, virksomhetsplan og årsrapport. Kopi av innkalling til senterrådsmøte sendes til brukerforeningene før møtene avholdes (Brukerforeningene anmodes om å melde aktuelle saker til senterrådsleder). Alle senterrådsmøter skal referatføres, og referatene skal sendes alle senterrådsmedlemmer, brukerforeningene, NKSDs leder og publiseres på senterets nettsider.

Senterrådets sammensetning

Senterrådet ved Senter for sjeldne diagnoser har 9 ordinære medlemmer med stemmerett, 3 varamedlemmer og 2 ungdomsobservatører (se tabell). For å balansere brukernes stemmer (4) mot fag- og ansattrepresentantenes (inkludert senterleders; 5) skal senterrådets leder velges blant brukerrepresentantene. Sammensetningen av senterrådet bør reflektere senterets nasjonale oppgaver, tverrfaglighet og variasjonen i brukergruppen (diagnose, alder, kjønn og brukerkategori).

 

Tabell: Senterrådets sammensetning. Oversikt over sittende medlemmer og hvilke brukerforeninger og fagmiljø de representerer, finner du her.

  Brukerrepresentant 1

  stemmerett

  Brukerrepresentant 2

  stemmerett

  Brukerrepresentant 4

  stemmerett

  Brukerrepresentant 3

  stemmerett

  Varabrukerrepresentant 1

 

  Varabrukerrepresentant 2

 

  Ungdomsobservatør 1

 

  Ungdomsobservatør 2

 

  Fagrepresentant 1

  stemmerett

  Fagrepresentant 2

  stemmerett

  Fagrepresentant 3

  stemmerett

  Ansattrepresentant

  stemmerett

  Ansatt vararepresentant

 

  Senterleder/sekretær for senterrådet

  stemmerett

Senterleder er sekretær for senterrådet.

Leder av NKSD, eller den lederen oppnevner, har møterett i senterrådsmøtene. Andre brukere eller fagpersoner kan inviteres til senterrådsmøtene for å belyse enkeltsaker.

Oppnevning av senterrådet

Senterrådet oppnevnes av senterleder. Senterrådets medlemmer oppnevnes for en periode på 2 år og kan bare oppnevnes 3 ganger i en sammenhengende periode (maksimalt 6 år). 

Fagrepresentanter oppnevnes etter senterleders vurderinger av hva som tjener formålet best.

Representant fra de ansatte oppnevnes internt ved kompetansesenteret.

Kandidater til brukerrepresentanter, og deres vararepresentanter, foreslås av brukerforeninger tilknyttet senteret. Brukersamlingen innstiller kandidatene til brukerrepresentanter overfor senterleder. Senterleder oppnevner brukerrepresentantene på bakgrunn av brukersamlingens innstilling. Med brukere menes her personer med sjelden diagnose og deres nære pårørende.

Senterrådsmedlemmer som av ulike grunner må tre ut av senterrådet kan suppleres etter gjeldende regler for oppnevning. For brukerrepresentantenes del betyr det at brukersamlingen kan foreslå suppleringsmedlemmer midtveis i valgperioden.

 

Senterrådets medlemmer

Senterrådets medlemmer 2020

 Navn
 E-post

 Anita Kjersheim (leder 2019-21)
 Representant for brukerorganisasjon
 Fabry pasientforening i Norge

 an-benkj@online.no

 Stian Skarelven (styremedlem 2020-22)
 Representant for brukerorganisasjon
 Den norske PKU-foreningen

 stian@skarelven.no

 Åse Samuelsen (styremedlem 2018-20)
 Representant for brukerorganisasjon 
 Norsk craniofacial forening

 aasesamuelsen@hotmail.com

 Elisabeth Borrebæk (styremedlem 2018-20)
 Representant for brukerorganisasjon

 Osler-foreningen

 elisabeth.borrebaek@gmail.com

 Camilla Enger (varamedlem 2019-21)
 Representant for brukerorganisasjon 
 
Iktyoseforeningen i Norge

 enger.camilla@outlook.com
 Richard Ødegaard (varamedlem 2018-20)
 Representant for brukerorganisasjon 
 Foreningen for Bardet-Biedel syndrom (BBS)
 r-oedega@online.no
 Kaisa Haugen (ungdomsrepresentant/ 
 ungdomsobservatør, 2019-21) 
 Den norske PKU-forening

 kaisa.haugen@gmail.com

 Lotte Otelie Sørensen (Ungdomsrepresentant/
 ungdomsobservatør, 2018-2020)
 Fabry pasientforening i Norge

  srensenlotte@hotmail.no

 

   
 Asbjørg Stray-Pedersen
 Fagrepresentant (fra 2016), overlege
 Nyfødtscreeningen, Kvinneklinikken, OUS
 astraype@ous-hf.no
 Jon Erik Finnvold
 (fagrepresentant fra 2018)
 Forsker ved Velferdsinstituttet NOVA

 jefinn@oslomet.no

 Olga Solberg
 (Ansattes vararepresentant fra 2018)

 osolberg@ous-hf.no

 Anne Undrum
 (Ansattes representant fra 2018)

 anne.undrum@ous-hf.no

 Olve Moldestad 
 (Sekretær)
 Leder ved Senter for sjeldne diagnoser
 
 olvmol@ous-hf.no

 

Birgitte L Bjerkely
Ass. senterleder SSD

 birgitte.bjerkely@ous-hf.no

 

 

Publisert 3. januar 2011 / sist endret 24. november 2020